Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

LiTHE Syras årsmöte

Publicerad: 2008-05-17 - 00:00 av NN


Samling Måndag 19/5 kl 12:05 Colloseum, C-huset, Campus Valla.

Följande punkter ska behandlas:
$ Årsmötets öppnande
$ Val av mötesordförande och mötessekreterare
$ Val av två justeringsmän tillika rösträknare
$ Presentation av de närvarande
$ Fråga om mötets behöriga utlysande
$ Godkännande av dagordning
$ Adjungeringar
$ Fastställande av medlemsavgifter
$ Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
$ Val av styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår
$ Val av valberedningens medlemmar
$ Propositioner och motioner till årsmötet
$ Övriga frågor
$ Årsmötets avslutande