Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

Årsmöte 2022

Publicerad: 2022-10-26 - 14:18 av Kalle Järn


Varmt välkomna på Studentlöparsällskapets årsmöte!

När? 31 november 17.15
Var? R36, Campus Valla

Årsmötets öppnande
• Val av mötesordförande och
mötessekreterare
• Val av justeringsman och tillika
rösträknare
• Fråga om mötets behöriga
utlysande
• Fastställande av röstlängd för
mötet
• Godkännande av dagordning
• Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
presenteras
• Resultat och balansräkning samt revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
presenteras
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående
verksamhetsår
• Diskussion om budget för läsåret 2022/2023
• Godkännande av pågående räkenskapsårs
budget
• Behandling av i rätt tid inkomna motioner
• Övriga frågor
• Årsmötets avslutande

Vill någon medlem lämna in en motion går det alldeles utmärkt. Motionen måste i så fall lämnas in senast 12.00 den 30 oktober för att bli behandlad på årsmötet.