Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

Dagordning Årsmöte

Publicerad: 2020-10-04 - 11:21 av Herman NedarPreliminär Dagordning Årsmöte 14 oktober 2020

Årsmötets öppnande
• Val av mötesordförande och
mötessekreterare
• Val av justeringsman och tillika
rösträknare
• Fråga om mötets behöriga
utlysande
• Fastställande av röstlängd för
mötet
• Godkännande av dagordning
• Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
presenteras
• Resultat och balansräkning samt revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
presenteras
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående
verksamhetsår
• Diskussion om budget för läsåret 2020/2021
• Godkännande av pågående räkenskapsårs
budget
• Behandling av i rätt tid inkomna motioner
• Övriga frågor
• Årsmötets avslutande

Vill någon medlem lämna in en motion går det alldeles utmärkt. Motionen måste i så fall lämnas in senast 12.00 den 13 oktober för att bli behandlad på årsmötet.

Välkomna på årsmöte!