Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

Årsmöte 2019

Publicerad: 2019-10-07 - 20:24 av Carl Södersten

Uppdaterad: 2019-10-16 - 16:34


Alla LiTHe Syra medlemmar är inbjudna till årsmötet som kommer äga rum den 16:e oktober klockan 17:15 i P22 (C-huset, campus Valla).
Motioner till årsmötet ska skickas till lithesyra@gmail.com senast den 15:e oktober
Alla medlemmar som har betalt årets medlemsavgift har rösträtt.

Det kommer bjudas på enklare fika.

Varmt välkomna!

Dokument: https://drive.google.com/open?id=1mb9P_FoqbuQSTaGHu9uV5haTciveUUw-

Dagordning:
§1 Mötets öppnande

§2 Val av ordförande, sekreterare

§3 Val av justeringsman och tillika rösträknare

§4 Fråga om mötets behöriga utlysande

§5 Fastställande av röstlängd för mötet

§6 Godkännande av dagordning

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenteras.

§8 Resultat och balansräkning samt revisionsberättelse för föregående verksamhetsår presenteras.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående verksamhetsår

§10 Godkännande av pågående räkenskapsårs budget

§11 Behandling av i rätt tid inkomna motioner

§12 Övriga frågor

§13 Mötets avslutande