Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

Årsmöte

Publicerad: 2016-10-23 - 16:09 av Emelie Larsson

Uppdaterad: 2016-10-24 - 18:28


Alla medlemmar är välkomna till årsmöte den 31 okt, kl 20.00. Mötet kommer hållas på Alsättersgatan 9C (OL1-korridor). Vi kommer samköra årsmötet tillsammans med Lithe Vilses årsmöte. Det kommer bjudas på fika och trevligt sällskap!

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande, sekreterare
§3 Val av justeringsman och tillika rösträknare
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande
§5 Fastställande av röstlängd för mötet
§6 Godkännande av dagordning
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenteras.
§8 Resultat och balansräkning för föregående verksamhetsår presenteras.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående verksamhetsår
§10 Godkännande av pågående räkenskapsårs budget
§11 Behandling av i rätt tid inkomna motioner
§12 Övriga frågor
§13 Mötets avslutande

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndag 30/10.
Väl mött /Styret