Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

Kallelse till LiTHe Syras årsmöte

Publicerad: 2013-10-02 - 21:34 av Sara Jelvegård

Uppdaterad: 2013-10-04 - 12:38


Härmed bjuds medlemmarna in till LiTHe Syras årsmöte tisdag den 15 oktober på Alsättersgatan 7A (OL3) kl. 20.

Dagordningen ser ut på följande vis:

§ 1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande, sekreterare
§3 Val av justeringsman och tillika rösträknare
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande
§5 Fastställande av röstlängd för mötet
§6 Godkännande av dagordning
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenteras.
§8 Resultat och balansräkning för föregående verksamhetsår presenteras.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående verksamhetsår
§10 Godkännande av pågående räkenskapsårs budget
§11 Behandling av i rätt tid inkomna motioner
§12 Förslag och diskussion kring ansökningar till Idrottslyftet
§13 Intresseanmälan att arbeta med och diskussion kring Liu-loppet
§14 Övriga frågor
§ 15 Mötets avslutande

För att motioner ska räknas som i rätt tid inkomna så skall de ha skickats in senast den 11 oktober till sarje029@student.liu.se

Rösträtt har alla som betalt in medlemsavgift för detta läsår 2013/14.

Styret hälsar alla medlemmar välkomna till mötet och göra sin röst hörd. Det bjuds på fika. Varmt välkomna!